Brethouwerweg 9, Heurne

Beschrijving

Aan de Brethouwerweg 9 in de Aaltense buurtschap Heurne stond tot 1989 een zondagsschooltje waar eens per week zondagsschool werd gehouden voor jeugd tot 12 jaar. Na die leeftijd konden ze terecht bij de jeugdclub, wat tevens eenmaal per week plaatsvond. Af en toe werd het gebouwtje ook gebruikt voor kleine feestjes en partijen.

Over het oude zondagsschooltje lezen we in De Graafschapper van 22 oktober 1937 onder andere:

Ingebruikneming nieuwe Zondagsschoollokaal te Heurne

Woensdag j.l. was het voor veel bewoners van de buurtschap Heurne bij Aalten een blijde dag. Op dezen dag werd feestelijk en officiëel het algeheele vernieuwde Zondagsschoollokaal in gebruik genomen. Hiermede is ook deze buurtschap, wat een goede lokaliteit om te vergaderen betreft, uit haar z.g.n. isolement verlost.

Het was meer dan noodig. Het kleine oude gebouw, destijds met zeer primitieve middelen verrezen, verkeerde ondanks de verschillende herstellingen in den loop der jaren in zulk een desolaten toestand, dat nieuwbouw of eventueele algeheele verbouwing meer dan noodzakelijk bleek. Dit laatste is nu door de welwillende medewerking van velen in en buiten deze buurtschap tot stand gekomen. Het gebouw zelf heeft o.m. twee behoorlijk ruime lokalen, die onderling zoo verbonden zijn, dat eventueel bij groote vergaderingen enz. één groot lokaal kan worden verkregen.

Woensdagavond had de officieele opening plaats voor de ouderen en belangstellenden. De voorzitter der Bouwcommissie, de heer H.G. ter Maat, opende dit feestelijk samenzijn door te laten zingen Psalm 89 : 1 en ging voor in gebed. Hij leest vervolgens Psalm 147. In zijn openingswoord brengt hij dank aan allen, die hebben meegewerkt om tot den bouw en de voltooing hiervan te geraken.

Na gehouden pauze volgde een mooi verslag van den heer J.W. Colenbrander, secr. van de Bouwcommissie, alsmede van den heer H. Navis, penningmeester. De afgevaardigde van de Knapenvergadering bracht de gelukwenschen over en overhandigde den voorzitter een mooi cadeau voor wandversiering. Een voordracht van den heer J. Legters sloot voor een nieuwe pauze dit tweede gedeelte.

Vervolgens voerde de heer S. Wevers namens de Vereeniging van Zondagsschoolonderwijzers het woord. Enkele voordrachten van den heer H. Hoftijzer (Veenhuis) en Colenbrander, gaven alsnu de noodige afwisseling. Ook de samenspraak van de heeren H. en G. Wesselink en Klein Poelhuis was in één woord af. De heer H. Nijman sprak, na enkele interessante dingen uit den ouden tijd te hebben verteld aangaande de opkomst en verdere ontplooiing van den jeugdarbeid in de Heurne, een ernstig en bezielend woord.

Vervolgens bracht de voorzitter allen dank, die hadden medegewerkt aan het welslagen van dezen avond; hij droeg hierna het gebouw over aan den heer J.H. Jentink, als voorzitter van de Vereeniging die het gebouw zal beheeren. Deze sprak ten slotte nog een slotwoord, waarna deze feestvergadering werd beëindigd.

D’n Heurnsen Tref

Heurne is een buurtschap zonder kern. Er is geen school of café en geen duidelijk middelpunt. Daarom bedacht de vereniging Heurns Belang een plan om het zondagsschooltje te veranderen in een wat groter buurthuis dat voor meerdere activiteiten kon worden gebruikt. Een rondgang langs de inwoners van de Heurne om te horen of daarvoor belangstelling was en of men eventueel bereid was om hier financieel aan bij te dragen had een positief resultaat.

Heurns Belang nam een architect in de arm en vroeg een bouwvergunning aan voor een nieuw buurthuis. Om de kosten laag te houden hielpen vele vrijwilligers bij de bouw. Op 6 april 1990 werd het gebouw feestelijk geopend en werd tevens de treffende naam onthuld, bedacht door een inwoner van de Heurne: ‘D’n Heurnsen Tref‘.

Adresgeschiedenis

Adresboek 1934

Heurne 57 > 49

Zondagschoollokaal

Adresboek 1967

Heurne 49 > Kappersweg 2

Zondagschoollokaal

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.R-854
FunctieZondagsschool
Bouwjaaronbekend
Sloop1989

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *