Notabele

Adriaan Pieter Slicher van Bath (Middelburg, 07-06-1838 – Aalten, 18-11-1933), was een plaatselijke notabele en weldoener, die veel heeft betekend voor de Aaltense gemeenschap. Hij was sinds 1867 in Aalten woonachtig en trouwde hier in 1874 met Johanna Geertruida (‘Nannie’) van Hopbergen (1849-1924). Zij was een dochter van de plaatselijke grootgrondbezitter majoor J.W. van Hopbergen (1817-1913).

Naar dit echtpaar zijn in Aalten een straat en een laantje vernoemd. Op de hoek van de Slichter van Bathstraat en de Bredevoortsestraatweg vinden we nog steeds hun voormalige woonhuis, villa ‘Welgelegen‘. En iedere Aaltenaar kent het Nannielaantje, dat over hun vroegere bezit het landgoed ‘Smees’ loopt.

Nageslacht

Zoon Willem Antonie (‘Toon’) Slicher, geboren 1881, en Anna Becking, geboren 1883, huwden in 1908 te Aalten en waren de ouders van professor B.H. Slicher van Bath te Wageningen. De titel ‘Van Bath’, een kleine heerlijkheid te Rilland-Bath in Zeeland, was bestemd te vererven op B.H. Slichers oom, maar werd door de grootvader om persoonlijke redenen op zijn kleinzoon overgedragen.

In memoriam

Op 20 november 1933 publiceerde de Zutphense Courant dit bericht uit Aalten:

“Na een ziekbed van eenige maanden overleed hier Zaterdagavond in den hoogen leeftijd van 95 jaar, onze oudste inwoner, de heer A.P. Slicher van Bath.

De heer Slicher van Bath, die hier reeds een normale menschenleeftijd woonde, heeft in zijn jonge jaren een groot gedeelte der wereldzeeën met een zeilschip bevaren. Na eerst werkzaam geweest te zijn aan de sterrenwacht te Greenwich, werd hij voor Engelsche rekening uitgezonden tot het doen van meteorologische waarnemingen ten dienste der zeilvaart. Op deze reizen bezocht hij o.a. St. Helena, Kaap de Goede Hoop, Indië, Australië, Kaap Hoorn.

Na zijn vestiging alhier was de heer A.P. Slicher van Bath zeer in het belang dezer streek werkzaam. Hij gaf o.a. den eersten stoot aan de oprichting der Geld. Overijselsche Mij. van Landbouw, aan de Coöp. Zuivelfabriek, de gasfabriek en de Geld.-Overijs. Locaal Spoorweg. „Floralia”, dat thans reeds over de 50 jaar bestaat, had haar ontstaan aan den heer Slicher te danken. Geen moeite, geen kosten waren hem te veel, wanneer het „Floralia” betrof en toen hij niet meer in staat was om zich met de leiding te bemoeien, ontving iederen zomer deze vereeniging zijn belangrijke giften.

De heer Slicher was lange jaren voorzitter en later erevoorzitter van het departement van het Nut alhier, en als zoodanig had de bewaarschool zijn groote liefde. Ook deze instelling profiteerde ieder jaar weer van zijn grooten financieelen steun.

De heer Slicher was ook gedurende eenige jaren lid der Prov. Staten van Gelderland. Verder was de overledene tot zijn 90e jaar waarnemer voor het Meteorologisch Instituut te De Bilt en tot heden correspondent van „Arti et Amicitia”.

Een bijzonderheid is het zeker, dat het geheugen van den heer Slicher tot het laatste toe uitstekend was en hij zich nog interesseerde voor alle belangrijke wereldgebeurtenissen.

Met den heer Slicher van Bath gaat een zeer bekende Aaltensche persoonlijkheid heen en talrijke vereenigingen en instellingen zullen zijn grooten steun terdege missen.

De teraardebestelling zal Woensdagmiddag om 3 uur plaats hebben op de Oude Begraafplaats alhier.”

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Slichter van Bathstraat, Aalten - De Graafschapbode, 21-12-1934
De Graafschapbode, 21 december 1934

Reacties

Eén reactie op “Adriaan Pieter Slicher van Bath”

  1. Christel van der Pol avatar
    Christel van der Pol

    Beste Lezer

    Ik zou graag willen weten wanneer Adriaan Pieter in Nederlands-Indië verbleef. Het gaat hierbij om een persoonlijke interesse.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *