Dennenoord

Aalten

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

De naam ‘Dennenoord’ is ontleend aan een paviljoen voor tuberculosepatiënten dat hier ooit werd gebouwd. Het straatje ligt feitelijk in de buurtschap Dale.

De Graafschapbode meldde op 21 april 1933:

“Bij rondvraag werd gesproken over het paviljoen Dennenoord, dat nooit gebruikt wordt, doordat de patiënten er niet naar toe willen. Daar het ieder jaar onderhoud vergt, zal getracht worden voor dit gebouw een andere bestemming te vinden en in dit verband wordt het idee ‘jeugdherberg’ geopperd. Besloten wordt, dat het bestuur zich met de Vereeniging voor Jeugdherbergen in verbinding zal stellen.”

Deze jeugdherberg kwam er uiteindelijk niet. Op 4 augustus 1933 schreef de Graafschapbode:

“Door Gedeputeerde Staten is goedkeuring gehecht aan het raadsbesluit dezer gemeente (Aalten) tot aankoop van Mej. C.H. Oberink, weduwe van de heer H.J. Nijhof alhier, van perceelen bosch gelegen ten westen van het terrein Dennenoord in totaal voor de som van f 2500,- en tot overname van de Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose in Aalten van een barak voor f 800,- één en ander in verband met de stichting eener zweminrichting.”

In 1934 werd hier natuurzwembad ’t Walfort geopend. Het paviljoen Dennenoord werd gebruikt als restaurant.

Oud-badmeester Kor Kremer vertelt: “Het restaurant liep in de crisisjaren, de jaren dertig van de vorige eeuw, financieel zeer slecht; de mensen hadden geen geld om er iets te besteden. Al snel werd het paviljoen gebruikt als woning. We hebben er zelf een tijdlang met onze familie in gewoond. Jaren geleden is het afgebroken.” Het straatje bij ’t Walfort kreeg pas in 1965/1966 de naam Dennenoord.

[Bron: Aalten Vooruit / Leo van der Linde]

Van deur tot deur


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *