Nederland in het jaar 2000

Nieuwe Winterswijksche Courant, 23 oktober 1963

Arbeiders verdienen dan rond f 15.000 – Kleinere plaatsen (o.a. Winterswijk-Aalten) tot grote steden samengegroeid – Verdere industriële revolutie met nu nog ongekende mogelijkheden!

Nederland in het jaar 2000
Nederland in het jaar 2000, volgens prof. ir. Jac. P. Thijsse

Men kan over de stijging van de arbeidsproduktiviteit in de naaste toekomst de fraaiste fantasieën maken, maar bij een normale gelijkmatige ontwikkeling in de 37 jaar zal het reële inkomen per hoofd van de bevolking 2,5 tot 3 maal zo groot zijn als in 1963. Hoeveel dat is om te besteden gaat onze voorstelling te boven: een arbeider die nu f 6000.- per jaar verdient zal dan meer dan f 15.000 hebben te verteren.

Prof. dr. P. de Wolff, directeur van het Centraal Planbureau, bood dit de deelnemers aan de conferentie „Nederland in het jaar 2000” van het Nederlandse Gesprekscentrum als stof ter discussie in Oosterbeek aan. Hij had becijferd, dat in het jaar 2000 de bevolking van ons land 20 miljoen zielen zal tellen. Daarvan ging ook prof. ir. Jac. P. Thijsse van het Instituut voor Sociale Studie in Den Haag uit. Hij kwam in zijn plannen onder andere tot de slotsom dat in 2000 wellicht 95 procent van de bevolking in steden woont. Deze mensen kunnen niet alleen in steden wonen, maar volgens zijn visie zullen in Nederland dan vele steden buiten de Randstad Holland zijn, die 750.000 tot een miljoen inwoners tellen. Hij was daarbij uitgegaan van 50 personen per hectare. Deze vrij grote bevolkingsdichtheid hoeft de „leefbaarheid” van de steden niet in de weg te staan, daar deze een kwestie is van kwaliteit in stede- en woningbouw.

Prof. Thijsse stelde, dat om de verwachte bevolkingstoename op te vangen het nodig is nu reeds te beginnen met per jaar 125.000 woningen te bouwen. Aan de hand van een kaart van Nederland in 2000 liet hij zien dat de steden kernen zijn in een gebied met een straal van vijftig kilometer. Ringsteden had hij ook gevormd van onder andere Apeldoorn, Deventer en Zutphen, van Arnhem-Nijmegen, Winterswijk-Aalten en Enschede-Hengelo-Almelo, hierbij de provinciegrens buiten beschouwing gelaten. Ook rekent hij ermee dat landsgrenzen dan niet meer zullen bestaan. Hij wees hierbij naar de grote stad, gevormd door de steden Sittard, Geleen, Heerlen en het Duitse Aken en de tussenliggende gebieden.

Volgens prof. Thijsse ligt in ons land geen enkel vliegveld op de juiste plaats. Het grote vliegveld in 2000 had hij geprojecteerd op de nog in te polderen Waddenzee. Als Nederland zijn functie behoudt, zoals die thans voortvloeit uit het vervoer van en naar het binnenland van Europa, dan zag prof. Thijsse nieuwe haven- en industriegebieden in de Westerschelde en op het nog in te polderen land tussen Den Helder en Wieringen.

Prof. de Wolff was er in zijn economische toekomstvisie van uitgegaan, dat er zich geen grote conflicten of enorme depressies in de komende 37 jaar voor doen. Hij becijferde dat er in Nederland dan, als de produktiviteit per jaar met 2,7 tot 3,25 procent toeneemt en de arbeidstijd zal zijn teruggebracht tot 35 uur per week, bij de dan gewijzigde samenstelling van de beroepsbevolking gigantische opgaven moeten zijn voltooid.

Hoe de industriële revolutie voortgaat, is nog niet te voorzien, maar deze ontwikkeling zal volslagen anders zijn dan nu wordt bevroed. Wellicht wordt bepaalde arbeid zo schaars dat bijvoorbeeld kleding niet meer gewassen wordt maar weggegooid en afwassen evenzeer niet meer te doen is. Wellicht moet de mens dan in een deel van zijn vrije tijd zelf hulpwerkzaamheden verrichten als auto’s wassen en huisschilderen. Prof. de Wolff zag ook voor de overheid grote taken en kon ook voor de komende 37 jaar geen ruimte vinden om de belasting te verlagen. Ook niet als de post defensie – omdat het begrip oorlog is verouderd – zal zijn verdwenen.

Bron


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *