Dagblad Tubantia, 3 december 1955

Meiberg wordt bebouwd - Tubantia, 03-12-1955

Nieuwe woonwijk in Aalten – Terreinen voor honderd woningen

HET DORP AALTEN, dat in de na-oorlogse jaren vooral aan de Zuidzijde is uitgebreid door de bouw van nieuwe woningen, zal in de eerstvolgende jaren een belangrijke uitbreiding ondergaan aan de Noordelijke kant. Het gemeentebestuur is er namelijk in geslaagd terreinen aan te kopen, gelegen tussen de Lichtenvoordsestraat en de Damstraat. Het ligt in het voornemen een aantal straten aan te leggen en hier een nieuwe woonwijk te scheppen.

Aanvankelijk heeft het in de bedoeling gelegen in het complex, gelegen tussen de Damstraat en de Meiberg, drie aan elkaar evenwijdige straten aan te leggen, lopend van Oost naar West. Deze woonwijk zou daardoor echter wel wat erg strak worden en daarom heeft de directeur van Gemeentewerken een nieuw plan ontworpen. Wijziging van het uitbreidingsplan is hierdoor noodzakelijk.

Oorspronkelijk plan gewijzigd

Het ontwerp van de directeur van Gemeentewerken heeft bij de leden van de raad een gunstig onthaal gevonden. In het oorspronkelijke bebouwingsplan zouden van de drie evenwijdige straten er twee aan beide zijden bebouwd kunnen worden. De meest Noordelijke weg mocht slechts eenzijdig worden bebouwd, teneinde te voorkomen dat men vanaf de Ringweg zicht zou hebben op de achterzijde van de woningen. Tussen de meest Noordelijk gebouwde woningen en de Ringweg zou namelijk maar een afstand zijn van vijftig meter. In het nieuwe plan is de middelste van de drie straten weggelaten. Hiervoor in de plaats is gekomen een dwarsstraat, die de Noordelijke en de Zuidelijke straat verbinden. Bovendien is tussen de beide straten een straat geprojecteerd, die rechthoekig staat op de dwarsstraat en de Zuidelijke straat.

Bejaardenwoningen

Uit de tekening van de directeur van Gemeentewerken, die wij hierbij publiceren, blijkt dat ook ten Noorden van het dichtst bij de Ringweg geprojecteerde nieuwe straat woningen kunnen worden gebouwd. Het minder riante zicht op de achterzijde van deze woningen stelt men zich voor te camoufleren door het planten van bomen en struiken langs de Ringweg. Het is nog niet zeker dat het doorgaat doch er bestaan plannen om aan de gemeenteraad voor te stellen op het terrein, gelegen tussen de Noordelijke straat en de Ringweg een aantal bejaardenwoningen te bouwen. Dit zullen dan woningen worden met één verdieping. Deze minder hoge woningen werken er bovendien nog aan mede, dat het gezicht daarop vanaf de Ringweg rianter is dan bij woningen met twee verdiepingen. Deze bejaardenwoningen komen dan bovendien in een rustige sfeer, doordat de bewoners aan de achterzijde het zicht hebben op door de gemeente aangelegd plantsoen. Overigens blijkt uit de tekening, dat ook terzijde van de woningen bomen of heesters zullen worden geplant.

Speelterrein

Het terrein tussen de Noordelijke en de Zuidelijke straat zal worden beheerst door twee straten. Het nieuwe plan heeft niet alleen boven het oude het voordeel dat deze wijk nu minder stijf gaat worden, doch bovendien heeft de directeur van Gemeentewerken kans gezien hier nog een speelterrein voor kleuters te projecteren. Met nadruk moet worden vermeld, dat het een terrein voor kleuters zal zijn, want het is te klein om speelterrein voor de ouderen te kunnen zijn. De oppervlakte is namelijk 40 bij 40 meter. Het ligt in de bedoeling het terreintje te betegelen en in het midden een zandbak te plaatsen. Tussen de Meiberg en de Lichtenvoordsestraat ligt ook nog een complex grond. Ook hier zullen woningen gebouwd kunnen worden. De nieuwe woonwijk op de Meiberg zal met de Lichtenvoordsestraat worden verbonden door een nieuwe straat, die ongeveer tegenover de onlangs aangelegde Saksenstraat op de Lichtenvoordsestraat zal komen.

Openbaar gebouw

Op de hoek van deze verbindingsstraat en de Meiberg is in het uitbreidingsplan een terrein geprojecteerd, waarop een openbaar gebouw van beperkte afmetingen kan komen. Rond dit gebouw kan een speelplein of iets dergelijks worden aangelegd. Het terrein leent zich, naar men ons mededeelde, uitstekend voor de bouw van een kleine school. Een definitieve bestemming is aan dit terrein nog niet gegeven. doch verwacht mag worden dat een beslissing daaromtrent niet lang meer op zich zal laten wachten. Tenslotte ziet men op de tekening de „Spinkatstraat”. Het ligt namelijk in de bedoeling een nieuwe weg aan te leggen die de Oosterkerkstraat op de tekening niet meer te zien zal verbinden, via een andere dwarsstraat, met het Meibergcomplex.

Officieel is aan deze verbindingsweg nog geen naam gegeven, doch gemakshalve wordt door de technische dienst van de gemeente Aalten aan deze straat, die achter de spinhulzenfabriek „Spinkat” zal komen te liggen, een naar dit bedrijf genoemde naam gegeven. Bovendien is de directie van „De Spinkat” voornemens in de toekomst aan deze straat woningen te bouwen ten behoeve van personeel van het bedrijf. Het voetpad langs het gebouw van de Vergadering van Gelovigen blijft bestaan. Ook dit pad verbindt de Oosterkerkstraat met de Meiberg.

Honderd woningen

Naar wij vernemen kan de gemeente op de terreinen op de Meiberg in totaal ongeveer zeventig woningen bouwen. Rond het bij de gemeente in eigendom zijnde complex liggen ook nog particuliere bouwterreinen. Er bestaat ook bij particulieren wel animo om hier te bouwen, zodat verwacht mag worden dat hier in totaal honderd nieuwe woningen kunnen verrijzen. Op de tekening ziet men voorts dat tegenover de Noordelijke straat, die op de Meiberg zal worden aangelegd, het begin van een nieuwe straat is geprojecteerd. Het ligt in de bedoeling hier t.z.t. een straat aan te leggen, die de Damstraat zal verbinden met de Bredevoortsestraat. Op het terrein, gelegen tussen deze beide straten, kunnen dan weer tal van woningen worden gebouwd. Zover is het echter nog niet, want de gemeente heeft de daarvoor benodigde gronden nog niet in eigendom.

Bron


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *