Haartmans

Buninkdijk 6, Haart

Archieven

Verpondingskohier 1647

Haertman, Graef van Benthem.
Huis, hof 1 sch. boulant 11 mdr., voor 60 dlr. 90 – 0 -.
2 Koeweidens slechte gront,
Betaelt an Graef 6 sch. Roggen 8 – 5 -, end den bloedigen thient
of 1 dlr. 1 – 10 -. geeft de ponts. Eijcken boomen.

Rechterlijk Archief Bredevoort

Lunæ 7. Julij 1662 – Stadtholder Joost ter Vile, Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar Everts.

Erscheenen Derck Menten, ende verthoonde deesen E. Gerichte seeckere Procuratie offte acte van Vollmacht gepasseert ende gedresseert voor ende door Herman van Hoevel, Borghman tott Ottensteen, wegens die Ed. Moch. Heeren Staeten van OverIssel, bestelter Richter tott Enschede, waerbij Hij Comparant van die Hoch Edelgebohren Gestrenge Heeren Wilhelm ende Unico Ripperda respective vaeder ende Soon, Heeren tott Hengeloe, Buxbergen, Boculoe, Ruissenborg ende ……. (niet ingevuld) bester ende bestendigster forme rechtens onder anderen poincten meede geconstitueert ende Vollmachtigh gemaeckt was, om bij betaelinge des laesten termijn van die cooppenningen het erve ende goet Haertman in naem ende van wegen sijn Heren Principalen ende Constituenten, daer ende soo t’ behoort voor vrij ende allodiael goet aen den Cooperen te cedieren ende op te dragen, wahr ende wahrschap te stellen nae Landtrechte, voorts verbintenisse te doen voor alle lasten ende beswaer, daermeede het voors, goet – uijtgesondert slopp bloetthijnde, offte onloosbaere lasten bij die vercoopzedul gereserveert tott lasten der Cooperen – mochte zijn geaffecteert, soo voor Capitaelen als interessen, als oock Lehnplicht, ten fine van liberatie ende affdoeninge van dien, alles verderen inholts der voors. Vollmacht, diewelcke hiernae van woorde tott woorde ad perpetuam rei memoriam ende tott meerder verseeckeringe ende assecuratie der Cooperen ende Cessionarien is worden geinsereert, luijdende deselve als volgt:

Ick Herman van Hoevel, Borghman tott Ottenstein wegen die Ed. Mogh. Heeren Staeten van OverIssel, richter tott Enschede, certificeere bij deesen datt voor mij ende Assessoren naebenoempt gerichtelick gecompariert zijn die Hoch Edelgebohren Gestrenge Heeren Wilhelm ende Unico Ripperda, Vaeder ende Soon, Heeren tott Hengeloe, Buxbergen, Boculoe, Ruischenborgh ende Helmsberg ende hebben in die beste ende bestendigste forme rechtens geconstitueert ende Volmachtig gemaeckt, deden sulx bij deesen, haer bedienter die E. Derck Menten, om te innen ende te ontfangen, soedane restijrende Cooppenningen, als volghents verscheijden Coopzedulen van die goederen in den Ampte Bredevoordt ende Wenterswick sijn uijtstaende, darvan te quiteren, oock bij ontvanck des laesten termijns van ’t Erve Haertman te doen Cessie ende overdracht van t’selve goet, voor vrij allodiael ter plaetzen, daer sulx behoort, met beloffte t’selve goet te vrijen van Lehnplicht, als oock opspraecke van eenighe Capitaelen off Interesse, daervoor t’selve goet die Heeren Gedeputierden, offte ijmandt anders mochte zijn gerealiseert, om affgedraegen te worden mit het laeste termijn van die andere restierende cooppenningen dieselve voor soo veel op het gesinnen der Cooperen daervoor te verbinden, ende voorts alles te doen dat d’Heeren Constituenten, offte eene van haer selffs præsent zijnde, solden kunnen offte mogen doen, met die clausule van ratificatie, indemnisatie ende andere nae rechte gehoorende. In oircondt is deese van Gerichtswegen met mijn handt ende Segel bekrefftiget, præsentibus als Coernoeten die E. Hen. Van Limborgh, Richter tott Delden end Unico Onkruit Borculoe den 4/14 Julij 1662. Herman Hovel Richter Loco Sigilli

Welcke ten gevolghe heefft Comparant Derck Menten in sijn qualiteijt, bester ende bestendigster forme rechtens, uijt crafft met den Heeren Constituenten gehouden ewigen vasten, steden ende onwederroeplicken erffcoop voor eene naemhaffte Summa geldes, deren hij Comparant ende Geconstitueerde in naeme sijner Heeren Principaelen ende Constituenten sich goeder ende vollencoomener betaelinghe dede bedancken, gecediert ende opgedragen, cedierde ende droeg op bij deesen aen Jan Hävekes, Jan ten Bengefort, Jan Volmer ende Willem Schutte, haere respective huijsvrouwen ende erven, sijn Heeren Principaelen ende Constituenten erve ende goet Haertman genoembt, in deesen Ampte Bredevoort Kerspel Aelten Buirschap Haert in sijne bepaelinge gelegen met allen sijnen recht ende toebehoor, huijs, spijcker gaerden, bouwlandt, inslach, weijds ende hoeijgrondt, Holtgewass, topp ende twijch, voor doorslechtig allodiael ende kummervrij goet – uijtgenohmen den slopp ende bloedigen thijnde van oudts daeruijtgaende, mitsgaeders gewoontlicke Heeren offte Landtsschattinge, ende den Huijse Bredevoordt den gewoontlicken dienst – deeses in naeme sijner Principaelen ende Constituenten gecedeert ende uijtgegaen, darop met handt, halm ende monde vertegen, wahr ende wahrschap gelaefft nae Landtrechte daertoe verbindende sijner Heeren Principaelen persohnen ende goederen, in watt Heeren landen dieselve gelegen offte antetreffen zijn. Ende gelett Comparants Heeren Principaelen aen die Cooperen ende Cessionarien bij coopcedul versproocken hebben het overgedragenen Erve ende goet Haertman – zijnde onder anderen den Heeren Constituenten goederen aen den Furstendom Gelre ende Graeffschap Zutphen Lehnroerigh geweest – van de Leenplicht te bevrijen, als oock t’selven goet te libereren ende te ontlasten van soedanige capitale summe, ende darop verschenene interesse als waervoor t’selve tott noch toe geaffecteert ende gerealiseert is geweest aen’t Quartier offte desselffs Heeren Gedeputeerden der Graeffschap Zutphen, als die directie van die Graefflicke goederen gedachter Graeffschap hebbende: so heefft Comparant in sijn qualiteijt ten fine ende tottertijdt van voldoeninghe van dien, offte die effectueele liberatie van des opgedraegenen goedes Haertmanns Leenplicht, ende ontlastinge van die realisatie offte hijpothecatie voor die voors, soo capitale summe als verloopene interesse, speciaelick geaffecteert ende verbonden, affecteert ende verbindt krafft deeses, sijner Heeren Principaelen allnoch onbetaelt restierende cooppenningen van die goederen Giessinck, Roesselinck, Verdinck in Cotthen, ende Groetenhuijs in Henxel gelegen, mitsgaeders die oock noch onbetaelt restierende cooppenningen van die Mauritianer goederen Kreijl, Hinckamp, Eelkinck in Miste ende Boesinck in dorpbourschap gelegen, om bij cooperen ende Cessionarien allen hinder ende schaede soo die selve bij non liberatie der Lehnplicht, ende gerealiseerden, soo capitaelen als interesse tott laste des goedes Haertman staende, souden coomen te lijden, met peijndinge daeran te verhaelen, alles sonder bedrogh, fraude, arg offte list.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In onderstaand fragment uit deze Liberale Giften worden verschillende bewoners genoemd, zoals Hendrik Haartman (Grooters) getrouwd met Jenneken Langenhof en weduwnaar van Elsken Lijsen, die zelf weduwe was van Warner Haartman.  Tevens worden genoemd schoonzoon Teube te Roele, getrouwd met Hendrik en Elsken’s dochter Willemken Haartmans.

Kadaster 1832

Aalten D596
D.J. Haartman en cons.
landbouwer te Aalten
290 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Hendrick Haartman (ca. 1600 – < 1668)
Jenneken Eppinck

Hendrick en Jenneken waren lidmaat wonende in Barlo voor 1645 (Lidmatenregister). Hendrick was bouwman op Haartman(s) in 1650 (Verpondingscohier, origineel register).

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jorden Haartman (Aalten, ca. 1634 – Aalten, < 05-1683), trouwt (1) op 08-03-1668 in Aalten met
Lutte Borninkhof (Haart, ca. 1643 – Aalten, < 10-1674), afkomstig van de Borninkhof.

Kinderen:

 1. Jenneken Haartman (Aalten, ged. 31-10-1669), trouwt in 1699 in Dinxperlo met Hendrik Hengeveld
 2. Hendrick Haartman alias ter Stroet (Aalten, ged. 14-05-1671), trouwt (1) in 1699 in Winterswijk met Geesken Grotenhuis, (2) in 1705 in Winterswijk met Maria Hilberink

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Jorden Haartman (Aalten, ca. 1634 – Aalten, < 05-1683), trouwt (2) op 18-10-1674 in Aalten met
Lumken Hinkamp (Winterswijk, ged. 03-12-1654)

Kinderen:

 1. Lutte Haartman (Aalten, ged. 08-08-1675)
 2. Warner Haartman (Aalten, ca. 1676 – < 11-1718), trouwt in 1702 in Aalten met Elsken Lijsen
 3. Derck Haartman (Aalten, ged. 26-08-1677)
 4. Lotte Haartman (Aalten, ged. 24-10-1680), trouwt in 1701 in Aalten met Derk Kappers

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Herman Boeinck alias Haartman (Winterswijk, ged. 18-06-1654 – < 12-1705), trouwt op 19-08-1683 in Aalten met
Lumken Hinkamp (Winterswijk, ged. 03-12-1654)

Kinderen:

 1. Deva Haartman (Aalten, ged. 21-09-1684 – < 06-1728), trouwt in 1706 in Aalten met Essele Heijink
 2. Jorden Haartman (Aalten, ged. 03-02-1689)
 3. Jantjen Haartman (Aalten, ged. 16-05-1692)

Volgende bewoners, weduwe en 3e echtgenoot:

Jan Huinink (Aalten, ged. 25-01-1685), trouwt op 05-04-1705 in Aalten met
Lumken Hinkamp (Winterswijk, ged. 03-12-1654)

Geen kinderen uit dit huwelijk.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Warner Haartman (Aalten, ca. 1676 – < 11-1718), trouwt op 18-06-1702 in Aalten met
Elsken Lijsen (Aalten, ca. 1680 – < 11-1737)

Kinderen:

 1. Jeurden Haartman (Aalten, ged. 09-04-1703 – < 05-1706)
 2. Roelof Haartman (Aalten, ged. 31-08-1704), trouwt in 1731 in Aalten met Jenneken Broekmans
 3. Jeurden Haartman (Aalten, ged. 09-05-1706)
 4. Wessel Haartman (Aalten, ged. 17-06-1708 – < 10-1712)
 5. Hendrick Haartman (Aalten, ged. 07-09-1710), trouwt in 1748 in Winterswijk met Dorothea van Wullen
 6. Wessel Haartman (Aalten, ged. 30-10-1712)
 7. Eva Haartman (Aalten, ged. 12-11-1713 – < 01-1718)
 8. Jenneken Haartman (Aalten, ged. 09-02-1716), trouwt (1) in 1736 in Aalten met Derk Borninkhof, (2) in 1768 in Aalten met Hendrik Jan Kempers
 9. Eva Haartman (Aalten, ged. 23-01-1718)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Henric Grooteman alias Grooters alias Haartman (Aalten, ged. 13-01-1695), trouwt (1) op 06-11-1718 in Aalten met
Elsken Lijsen (Aalten, ca. 1680 – < 11-1737)

Kinderen:

 1. Willemken Haartman (Aalten, ca. 1719 – Aalten, 30-08-1779), trouwt in 1741 in Aalten met Teube te Roele
 2. Gerritje Haartman (Aalten, ged. 02-05-1723)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Henric Grooteman alias Grooters alias Haartman (Aalten, ged. 13-01-1695), trouwt (2) op 16-11-1737 in Aalten met
Jenneken Langenhof / Lankhof

Volgende bewoners, dochter uit Henrics 1e huwelijk en schoonzoon:

Teube (Tomas) te Roele alias Haartman(s) (Aalten, ged. 15-04-1714), trouwt op 16-06-1741 in Aalten met
Willemke Haartman (Aalten, ca. 1719 – Aalten, 30-08-1779)

Kinderen:

 1. Elske Haartman (Aalten, ged. 11-03-1742)
 2. Teuniske Haartman (Aalten, ged. 25-08-1743)
 3. Evert Haartman (Aalten, ged. 11-04-1745 – Aalten, 23-08-1828), trouwt in 1780 met Willemina Buenk
 4. Derske Haartman (Aalten, ged. 26-05-1748)
 5. Hendrik Haartman (Aalten, ged. 08-06-1749)
 6. Enneken Haartman (Aalten, ged. 16-08-1750 – Aalten, 24-12-1803), trouwt in 1776 met Jan Hendrik Heijink
 7. Anna Geertruid Haartman (Aalten, ged. 20-05-1753)
 8. Derske Haartman (Aalten, ged. 16-03-1755)
 9. Janna Geertruid Haartman (Aalten, ged. 11-12-1757)
 10. Jenneken Haartman (Aalten, ged. 02-11-1760)
 11. Hendrik Haartman alias te Roele (Aalten, ged. 24-10-1762), trouwt in 1794 met Janna Willemina Hoftijzer

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Evert Haartman (Aalten, ged. 11-04-1745 – Aalten, 23-08-1828), trouwt op 29-12-1780 met
Willemina Buenk (Aalten, ged. 01-03-1758 – Aalten, 13-02-1834)

Kinderen:

 1. Willemina Haartman (Aalten, 27-07-1785)
 2. Derk Jan Haartman (Aalten, 25-11-1787), trouwt in 1818 met Hendrika te Bokkel
 3. Hendrik Willem Haartman (Aalten, 16-08-1790)
 4. Antonetta Haartman (Aalten, 23-07-1793), trouwt in 1819 met Roelof te Bokkel

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Derk Jan Haartman (Aalten, 25-11-1787), trouwt op 24-07-1818 met
Hendrika te Bokkel (Aalten, 21-05-1791)

Bevolkingsregister 1823-1850

Haart 11

Derk Jan Haartman (Aalten, 25-11-1787)
Hendrika te Bokkel (Aalten, 21-05-1791)

Kinderen:

 1. Hendrik Willem Haartman (Haart, 13-07-1819)
 2. Derk Jan Haartman (Haart, 18-07-1821)
 3. Evert Haartman (Haart, 15-05-1824), trouwt in 1855 in Sheboygan, USA met Janna Berendina Beskers
 4. Gezientje Haartman (Haart, 04-12-1826)
 5. Willem Haartman (Aalten, 06-06-1829)
 6. Berend Anthonij Haartman (Aalten, 13-05-1832)

De familie vertrok op het schip ‘Hector’ naar Noord-Amerika. Op 17 september 1846 kwamen zij in New York aan. [Bron: Ancestry.com, New York passenger lists]

Volgende bewoners:

Fredrik Jan Tolkamp (Haart, 23-12-1815), trouwt (1) op 09-06-1837 in Aalten met
Tonia Walvoort (Haart, 06-01-1814)

Kinderen:

 1. Derk Jan Tolkamp (Haart, 01-06-1837), trouwt in 1864 met Willemina Duenk
 2. Christina Tolkamp (Haart, 24-10-1841), trouwt in 1863 met Johannes Christiaan Voltman
 3. Harmina Hendrika Tolkamp (Haart, 10-09-1843), trouwt in 1867 met Willem Klomps
 4. Dora Willemina Tolkamp (Haart, 25-12-1845), trouwt in 1867 met Roelof Klompenhouwer

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Fredrik Jan Tolkamp (Haart, 23-12-1815), trouwt (2) op 30-06-1849 met
Willemina Ebbers (Lintelo, 17-02-1821)

Kinderen:

 1. Tonia Tolkamp (Haart, 09-06-1850), trouwt in 1876 met Bernardus Arentsen
 2. Tonij Tolkamp (Haart, 28-04-1852)
 3. Gesina Hendrika Tolkamp (Haart, 19-04-1855), trouwt in 1879 met Lammert Schoppers
 4. Jan Willem Tolkamp (Haart, 05-02-1858)
 5. Daatje Tolkamp (Haart, 26-10-1861)
 6. Daatje Tolkamp (Haart, 10-02-1863), trouwt in 1892 met Theodorus Neerhof

Bevolkingsregister 1850-1860

Haart 12

Fredrik Jan Tolkamp (Haart, 23-12-1815)
Willemina Ebbers (Lintelo, 17-02-1821)

Bevolkingsregister 1860-1870

Haart 12

Fredrik Jan Tolkamp (Haart, 23-12-1815)
Willemina Ebbers (Lintelo, 17-02-1821)

Volgende bewoners:

Jan Berend Huinink (Huenink) (Aalten, 11-07-1801)
Berendina Heesen (Aalten, 23-02-1802)

Landbouwer in Dale en later waarschijnlijk kort op de Haart tot aan de emigratie op 15-09-1869 van zoon Derk Willem en verdere familie. Zie voor meer informatie: Dutch Genealogy.

Kinderen:

 1. Christiaan Huinink (Dale, 15-12-1822)
 2. Jan Hendrik Huinink (Dale, 29-11-1824)
 3. Derk Willem Huinink (Dale, 09-03-1827), trouwt in 1858 met Catharina Jentink en emigreert op 15-09-1869 naar de USA
 4. Gerrit Jan Huinink (Dale, 14-06-1830)
 5. Janna Willemina Huinink (Dale, 05-01-1833), trouwt met Jan Berend Schepers en emigreert op 15-09-1869 naar de USA
 6. Dela Huinink (Dale, 29-08-1835), trouwt met Bernard Hunink en emigreert op 15-09-1869 naar de USA
 7. Gerrit Jan Huinink (Dale, 29-10-1838)

Volgende bewoners:

Zeno Gerhard van Eerden (Barlo, 26-03-1845), trouwt op 05-11-1869 in Aalten met
Anna Willemina Westendorp (Aalten, 01-01-1836)

Bevolkingsregister 1870-1880

Haart 13

Zeno Gerhard van Eerden (Barlo, 26-03-1845)
Anna Willemina Westendorp (Aalten, 01-01-1836)

Kinderen:

 1. Aleida Geziena van Eerden (Haart, 20-05-1870), trouwt in 1891 met Christiaan te Roele
 2. Jan Willem van Eerden (Haart, 27-12-1871), trouwt in 1901 met Geertruida Willemina Kammeijer
 3. Gerhard van Eerden (Haart, 23-01-1877), trouwt in 1902 met Grada Johanna Veldhuis

Volgende bewoners:

Lammert Wolterink (Lintelo, 15-09-1835)
Gesiena Frederika Blekkink (Winterswijk, 07-11-1837)

Kinderen:

 1. Derk Jan Wolterink (Woold, 02-11-1861)
 2. Berendina Willemina Wolterink (Woold, 02-02-1864), trouwt in 1889 met Gerrit Jan Rensink
 3. Hendrika Johanna Wolterink (Woold, 27-10-1865), trouwt in 1896 met Jan Willem Kolwagen
 4. Hendrik Jan Wolterink (Woold, 28-07-1868), trouwt in 1895 met Hendrika Antonia Pampiermole
 5. Herman Frederik Wolterink (Woold, 23-11-1870), trouwt in 1896 met Grada Maria Wentink
 6. Aleida Gesina Wolterink (Woold, 06-12-1873), trouwt in 1898 met Jan Beusink

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 13

Lammert Wolterink (Lintelo, 15-09-1835)
Gesiena Frederika Blekkink (Winterswijk, 07-11-1837)

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 18

Lammert Wolterink (Lintelo, 15-09-1835)
Gesiena Frederika Blekkink (Winterswijk, 07-11-1837)

Volgende bewoners:

Christiaan te Roele (Aalten, 19-10-1857)
Aleida Geziena van Eerden (Haart, 20-05-1870)

Kinderen:

 1. Johanna Wilhelmina te Roele (Haart, 24-01-1892), trouwt in 1922 met Eli de Boer
 2. Zeno Gerhard te Roele (Haart, 28-02-1893)
 3. Johanna Gesina te Roele (Haart, 28-10-1894), trouwt in 1921 met Gerrit Jan Rensink

Volgende bewoners:

Zeno Gerhard te Roele (Haart, 28-02-1893)
Johanna Gerharda Helmink (Bredevoort, 09-05-1899)

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 20 > 22

Christiaan te Roele (Aalten, 19-10-1857)
Aleida Geziena van Eerden (Aalten, 20-05-1870)

Bevolkingsregister 1910-1920

Haart 22 > 24

Christiaan te Roele (Aalten, 19-10-1857)
Aleida Geziena van Eerden (Aalten, 20-05-1870)

Adresboek 1934

Haart 24 > 22

Wed. C. te Roele

Adresboek 1967

“Haartman”

Haart 22 > Buninkdijk 6

C.B. te Roele

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.P-1385
FunctieBoerderij
Bouwjaar1928
Monumentnee

Verwante boerderijen

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *