Menu Sluiten

Haartman(s)

Buninkdijk 6, Haart

Haartmans, Buninkdijk 6, Haart

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Haertman, Graef van Benthem.
Huis, hof 1 sch. boulant 11 mdr., voor 60 dlr. 90 – 0 -.
2 Koeweidens slechte gront,
Betaelt an Graef 6 sch. Roggen 8 – 5 -, end den bloedigen thient
of 1 dlr. 1 – 10 -. geeft de ponts. Eijcken boomen.

Rechterlijk Archief Bredevoort

Lunæ 7. Julij 1662 – Stadtholder Joost ter Vile, Coernoeten Willem Hartlieff, Caspar Everts.

Erscheenen Derck Menten, ende verthoonde deesen E. Gerichte seeckere Procuratie offte acte van Vollmacht gepasseert ende gedresseert voor ende door Herman van Hoevel, Borghman tott Ottensteen, wegens die Ed. Moch. Heeren Staeten van OverIssel, bestelter Richter tott Enschede, waerbij Hij Comparant van die Hoch Edelgebohren Gestrenge Heeren Wilhelm ende Unico Ripperda respective vaeder ende Soon, Heeren tott Hengeloe, Buxbergen, Boculoe, Ruissenborg ende ……. (niet ingevuld) bester ende bestendigster forme rechtens onder anderen poincten meede geconstitueert ende Vollmachtigh gemaeckt was, om bij betaelinge des laesten termijn van die cooppenningen het erve ende goet Haertman in naem ende van wegen sijn Heren Principalen ende Constituenten, daer ende soo t’ behoort voor vrij ende allodiael goet aen den Cooperen te cedieren ende op te dragen, wahr ende wahrschap te stellen nae Landtrechte, voorts verbintenisse te doen voor alle lasten ende beswaer, daermeede het voors, goet – uijtgesondert slopp bloetthijnde, offte onloosbaere lasten bij die vercoopzedul gereserveert tott lasten der Cooperen – mochte zijn geaffecteert, soo voor Capitaelen als interessen, als oock Lehnplicht, ten fine van liberatie ende affdoeninge van dien, alles verderen inholts der voors. Vollmacht, diewelcke hiernae van woorde tott woorde ad perpetuam rei memoriam ende tott meerder verseeckeringe ende assecuratie der Cooperen ende Cessionarien is worden geinsereert, luijdende deselve als volgt:

Ick Herman van Hoevel, Borghman tott Ottenstein wegen die Ed. Mogh. Heeren Staeten van OverIssel, richter tott Enschede, certificeere bij deesen datt voor mij ende Assessoren naebenoempt gerichtelick gecompariert zijn die Hoch Edelgebohren Gestrenge Heeren Wilhelm ende Unico Ripperda, Vaeder ende Soon, Heeren tott Hengeloe, Buxbergen, Boculoe, Ruischenborgh ende Helmsberg ende hebben in die beste ende bestendigste forme rechtens geconstitueert ende Volmachtig gemaeckt, deden sulx bij deesen, haer bedienter die E. Derck Menten, om te innen ende te ontfangen, soedane restijrende Cooppenningen, als volghents verscheijden Coopzedulen van die goederen in den Ampte Bredevoordt ende Wenterswick sijn uijtstaende, darvan te quiteren, oock bij ontvanck des laesten termijns van ’t Erve Haertman te doen Cessie ende overdracht van t’selve goet, voor vrij allodiael ter plaetzen, daer sulx behoort, met beloffte t’selve goet te vrijen van Lehnplicht, als oock opspraecke van eenighe Capitaelen off Interesse, daervoor t’selve goet die Heeren Gedeputierden, offte ijmandt anders mochte zijn gerealiseert, om affgedraegen te worden mit het laeste termijn van die andere restierende cooppenningen dieselve voor soo veel op het gesinnen der Cooperen daervoor te verbinden, ende voorts alles te doen dat d’Heeren Constituenten, offte eene van haer selffs præsent zijnde, solden kunnen offte mogen doen, met die clausule van ratificatie, indemnisatie ende andere nae rechte gehoorende. In oircondt is deese van Gerichtswegen met mijn handt ende Segel bekrefftiget, præsentibus als Coernoeten die E. Hen. Van Limborgh, Richter tott Delden end Unico Onkruit Borculoe den 4/14 Julij 1662. Herman Hovel Richter Loco Sigilli

Welcke ten gevolghe heefft Comparant Derck Menten in sijn qualiteijt, bester ende bestendigster forme rechtens, uijt crafft met den Heeren Constituenten gehouden ewigen vasten, steden ende onwederroeplicken erffcoop voor eene naemhaffte Summa geldes, deren hij Comparant ende Geconstitueerde in naeme sijner Heeren Principaelen ende Constituenten sich goeder ende vollencoomener betaelinghe dede bedancken, gecediert ende opgedragen, cedierde ende droeg op bij deesen aen Jan Hävekes, Jan ten Bengefort, Jan Volmer ende Willem Schutte, haere respective huijsvrouwen ende erven, sijn Heeren Principaelen ende Constituenten erve ende goet Haertman genoembt, in deesen Ampte Bredevoort Kerspel Aelten Buirschap Haert in sijne bepaelinge gelegen met allen sijnen recht ende toebehoor, huijs, spijcker gaerden, bouwlandt, inslach, weijds ende hoeijgrondt, Holtgewass, topp ende twijch, voor doorslechtig allodiael ende kummervrij goet – uijtgenohmen den slopp ende bloedigen thijnde van oudts daeruijtgaende, mitsgaeders gewoontlicke Heeren offte Landtsschattinge, ende den Huijse Bredevoordt den gewoontlicken dienst – deeses in naeme sijner Principaelen ende Constituenten gecedeert ende uijtgegaen, darop met handt, halm ende monde vertegen, wahr ende wahrschap gelaefft nae Landtrechte daertoe verbindende sijner Heeren Principaelen persohnen ende goederen, in watt Heeren landen dieselve gelegen offte antetreffen zijn. Ende gelett Comparants Heeren Principaelen aen die Cooperen ende Cessionarien bij coopcedul versproocken hebben het overgedragenen Erve ende goet Haertman – zijnde onder anderen den Heeren Constituenten goederen aen den Furstendom Gelre ende Graeffschap Zutphen Lehnroerigh geweest – van de Leenplicht te bevrijen, als oock t’selven goet te libereren ende te ontlasten van soedanige capitale summe, ende darop verschenene interesse als waervoor t’selve tott noch toe geaffecteert ende gerealiseert is geweest aen’t Quartier offte desselffs Heeren Gedeputeerden der Graeffschap Zutphen, als die directie van die Graefflicke goederen gedachter Graeffschap hebbende: so heefft Comparant in sijn qualiteijt ten fine ende tottertijdt van voldoeninghe van dien, offte die effectueele liberatie van des opgedraegenen goedes Haertmanns Leenplicht, ende ontlastinge van die realisatie offte hijpothecatie voor die voors, soo capitale summe als verloopene interesse, speciaelick geaffecteert ende verbonden, affecteert ende verbindt krafft deeses, sijner Heeren Principaelen allnoch onbetaelt restierende cooppenningen van die goederen Giessinck, Roesselinck, Verdinck in Cotthen, ende Groetenhuijs in Henxel gelegen, mitsgaeders die oock noch onbetaelt restierende cooppenningen van die Mauritianer goederen Kreijl, Hinckamp, Eelkinck in Miste ende Boesinck in dorpbourschap gelegen, om bij cooperen ende Cessionarien allen hinder ende schaede soo die selve bij non liberatie der Lehnplicht, ende gerealiseerden, soo capitaelen als interesse tott laste des goedes Haertman staende, souden coomen te lijden, met peijndinge daeran te verhaelen, alles sonder bedrogh, fraude, arg offte list.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In onderstaand fragment uit deze Liberale Giften worden verschillende bewoners genoemd, zoals Hendrik Haartman (Grooters) getrouwd met Jenneken Langenhof en weduwnaar van Elsken Lijsen, die zelf weduwe was van Warner Haartman.  Tevens worden genoemd schoonzoon Teube te Roele, getrouwd met Hendrik en Elsken’s dochter Willemken Haartmans.

Haart 11, Haartman, Liberale Gifte 1748

Bewoners

De vooralsnog eerst bekende bewoners op Haartman zijn:

Hendrick Haartman, geboren circa 1600 en overleden voor 1668 in Aalten
gehuwd met ???

Kinderen:

 1. Jorden Haartman (Aalten, circa 1634 – Aalten, vóór mei 1683); trouwt in 1668 in Aalten met Lutte Borninkhof
 2. Gebbe Haartman (Aalten, circa 1620), trouwt in 1640 in Bredevoort met Johan Hilbelink; hun oudste kind wordt bij de doop in 1641 in Bredevoort vernoemd naar Hendrick Haartman
Volgende bewoners:

Jorden Haartman (Aalten, circa 1634 – Aalten, vóór mei 1683),
trouwt op 08-03-1668 in Aalten met
Lutte Borninkhof (Haart, circa 1643 – Aalten, vóór oktober 1674)

Kinderen:

 1. Jenneken Haartman (Aalten, ged. 31-10-1669), trouwt in 1699 in Dinxperlo met Hendrik Hengeveld
 2. Hendrik Haartman (Aalten, ged. 14-05-1671)

Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwt Jorden op 18-10-1674 in Aalten met
Lumken Hinkamp (Winterswijk, ged. 03-12-1654)

Kinderen:

 1. Lutte Haartman (Aalten, ged. 08-08-1675)
 2. Warner Haartman (Aalten, circa 1676 – Aalten, vóór november 1718), trouwt in 1702 in Aalten met Elsken Lijsen
 3. Derck Haartman (Aalten, ged. 26-08-1677)
 4. Lotte Haartman (Aalten, ged. 24-10-1680), trouwt in 1701 in Aalten met Derk Kappers

Na het overlijden van Jorden, hertrouwt Lumken op 19-08-1683 in Aalten met

Herman Boeinck (Winterswijk, ged. 18-06-1654 – vóór december 1705); Herman is zich later Haartman gaan noemen)

Kinderen:

 1. Deva Haartman (Aalten, ged. 21-09-1684 – Aalten, vóór juni 1728), trouwt in 1706 in Aalten met Essele Heijink
 2. Jorden Haartman (Aalten, ged. 03-02-1689)
 3. Jantjen Haartman (Aalten, ged. 16-05-1692)

Na het overlijden van haar man hertrouwt Lumken op 05-04-1705 in Aalten met
Jan Huinink (Aalten, ged. 25-01-1685)

Geen kinderen uit dit huwelijk.

Volgende bewoners:

Warner Haartman (Aalten, circa 1676 – vóór november 1718), trouwt op 18-06-1702 in Aalten met
Elsken Lijsen (Aalten, circa 1680 – vóór november 1737)

Kinderen:

 1. Jeurden Haartman (Aalten, ged. 09-04-1703 – Aalten, vóór mei 1706)
 2. Roelof Haartman (Aalten, ged. 31-08-1704), trouwt in 1731 in Aalten met Jenneken Broekmans
 3. Jeurden Haartman (Aalten, ged. 09-05-1706)
 4. Wessel Haartman (Aalten, ged. 17-06-1708 – Aalten, vóór oktober 1712)
 5. Hendrick Haartman (Aalten, ged. 07-09-1710), trouwt in 1748 in Winterswijk met Dorothea van Wullen
 6. Wessel Haartman (Aalten, ged. 30-10-1712)
 7. Eva Haartman (Aalten, ged. 12-11-1713 – vóór januari 1718)
 8. Jenneken Haartman (Aalten, ged. 09-02-1716) trouwt in 1736 in Aalten met Derk Borninkhof
 9. Eva Haartman (Aalten, ged. 23-01-1718)

Na het overlijden van haar man hertrouwt Elsken op 06-11-1718 in Aalten met
Henric Grooteman/Grooters (Aalten, ged. 13-01-1695), Henric is zich later Haartman gaan noemen naar de naam van de boerderij)

Kinderen:

 1. Willemken Haartman (Aalten, circa 1719 – Aalten, 30-08-1779), trouwt in 1741 in Aalten met Teube te Roele

Na het overlijden van Elsken hertrouwt Hendrik op 16-11-1737 in Aalten met
Jenneken Langenhof (Lankhof).

Volgende bewoners:

Willemke Haartman (Aalten, circa 1719), trouwt op 16-06-1741 in Aalten met
Teube te Roele (Aalten, ged. 02-11-1710), Teube is zich later Haartman gaan noemen.

Kinderen:

 1. Elske Haartman (Aalten, ged. 11-03-1742)
 2. Teuniske Haartman (Aalten, ged. 25-08-1743)
 3. Evert Haartman (Aalten, ged. 11-04-1745 – Aalten, 23-08-1828), trouwt in 1780 in Aalten met Willemina Buenk
 4. Derske Haartman (Aalten, ged. 26-05-1748)
 5. Enneken Haartman (Aalten, ged. 16-08-1750 – Aalten, 24-12-1803), trouwt in 1776 in Aalten met Jan Hendrik Heijink
Volgende bewoners:

Evert Haartman (Aalten, ged. 11-04-1745 – Aalten, 23-08-1828), trouwt op 29-12-1780 in Aalten met
Willemina Buenk (Aalten, ged. 01-03-1758 – Aalten, 13-02-1834)

Kinderen:

 1. Derk Jan Haartman (Aalten, 25-11-1787 – 04-08-1846 in Sheboygan, USA; gehuwd met Hendrika te Bokkel in 1818 in Aalten)
 2. Hendrik Willem Haartman (Aalten, 16-08-1790)
 3. Antonetta Haartman (Aalten, 23-07-1793; gehuwd met Roelof te Bokkel in 1819 in Aalten)

Bevolkingsregister 1823-1850

Haart 11

Derk Jan Haartman (Aalten, 25-11-1787 – ca. 1860? in Sheboygan, USA
gehuwd op 24-07-1818 in Aalten met
Hendrika te Bokkel (Aalten, 21-05-1791 – 1846 in Milwaukee, WI, USA.

De familie vertrok op het schip ‘Hector’ naar de Verenigde Staten. Op 17 september 1846 kwamen zij in New York aan.
Bron: Ancestry.com, New York passenger lists

Kinderen:

 1. Hendrik Willem Haartman (Haart, 13-07-1819 – Milwaukee, USA, 1846)
 2. Derk Jan Haartman (Haart, 18-07-1821 – Sheboygan, USA, 10-07-1889)
 3. Evert Haartman (Haart, 15-05-1824 – Sheboygan, USA, 04-12-1910; gehuwd met Janna Berendina Beskers in 1855 in Sheboygan, USA)
 4. Gezientje Haartman (Haart, 04-12-1826 – Milwaukee, USA, 1846)
 5. Willem Haartman (Aalten, 06-06-1829 – Milwaukee, USA, 1846)
 6. Berend Anthonij Haartman (Aalten, 13-05-1832 – Milwaukee, USA, 1846)
Volgende bewoners:

Fredrik Jan Tolkamp (Haart, 23-12-1815 – Aalten, 03-05-1886)
gehuwd op 09-06-1837 in Aalten met
Willemina Ebbers (Aalten, 17-02-1821)

Tonia Walvoort (Haart, 06-01-1814 – Haart, 13-02-1849)

Kinderen:

 1. Derk Jan Tolkamp (Haart, 01-06-1837 – Winterswijk, 06-03-1898; gehuwd met Willemina Duenk in 1864 in Aalten)
 2. Christina Tolkamp (Haart, 24-10-1841 – Aalten, 13-01-1908; gehuwd met Johannes Christiaan Voltman in 1863 in Aalten)
 3. Harmina Hendrika Tolkamp (Haart, 10-09-1843; gehuwd met Willem Klomps in 1867 in Aalten)
 4. Dora Willemina Tolkamp (Haart, 25-12-1845 – Aalten, 21-06-1925; gehuwd met Roelof Klompenhouwer in 1867 in Aalten)

Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwt Fredrik Jan op 30-06-1849 in Aalten met

Willemina Ebbers (Aalten, 17-02-1821 – Aalten, 17-03-1881)

Kinderen:

 1. Tonia Tolkamp (Haart, 09-06-1850 – Aalten, 21-02-1917; gehuwd met Bernardus Arentsen in 1876 in Aalten)
 2. Tonij Tolkamp (Haart, 28-04-1852 – Haart, 05-07-1853)
 3. Gesina Hendrika Tolkamp (Haart, 19-04-1855 – Aalten, 07-04-1924; gehuwd met Lammert Schoppers in 1879 in Aalten)
 4. Jan Willem Tolkamp (Haart, 05-02-1858 – Haart, 25-02-1875)
 5. Daatje Tolkamp (Haart, 26-10-1861 – Haart, 02-02-1862)
 6. Daatje Tolkamp (Haart, 10-02-1863 – Aalten, 02-02-1926; gehuwd met Theodorus Neerhof in 1892 in Aalten)

Bevolkingsregister 1850-1860

Haart 12

Fredrik Jan Tolkamp (Aalten, 25-12-1815)
Willemina Ebbers (Aalten, 17-02-1821)

Bevolkingsregister 1860-1870

Haart 12

Fredrik Jan Tolkamp (Aalten, 25-12-1815)
Willemina Ebbers (Aalten, 17-02-1821)

Volgende bewoners:

Jan Berend Huinink (Huenink) (Aalten, 11-07-1801 – Sheboygan, USA, 28-05-1877),
gehuwd op 23-11-1821 in Aalten met
Berendina Heesen (Aalten, 23-02-1802 – Dale, 08-01-1848)

Landbouwer in Dale en later waarschijnlijk kort op de Haart tot aan de emigratie op 15-09-1869 van zoon Derk Willem en verdere familie. Zie voor meer informatie: Dutch Genealogy.

Kinderen:

 1. Christiaan Huinink (Dale, 15-12-1822 – Aalten, 19-09-1847)
 2. Jan Hendrik Huinink (Dale, 29-11-1824 – Dale, 30-12-1844)
 3. Derk Willem Huinink (Dale, 09-03-1827 – Sheboygan, USA, 01-06-1911; gehuwd met Catharina Jentink in 1858 in Aalten en geëmigreerd op 15-09-1869 naar de USA)
 4. Gerrit Jan Huinink (Dale, 14-06-1830 – Aalten, 10-03-1837)
 5. Janna Willemina Huinink (Dale, 05-01-1833 – USA, 26-12-1899; gehuwd met Jan Berend Schepers in Aalten en geëmigreerd op 15-09-1869 naar de USA)
 6. Dela Huinink (Dale, 29-08-1835 – Sheboygan, USA, 29-08-1912; gehuwd met Bernard Hunink in Aalten en geëmigreerd op 15-09-1869 naar de USA)
 7. Gerrit Jan Huinink (Dale, 29-10-1838)
Volgende bewoners:

Zeno Gerhard van Eerden (Barlo, 26-03-1845 – Aalten, 27-11-1915),
gehuwd op 05-11-1869 in Aalten met
Anna Willemina Westendorp (Aalten, 01-01-1836 – Aalten, 20-01-1906)

Bevolkingsregister 1870-1880

Haart 13

Zeno Gerhard van Eerden (Barlo, 26-03-1845 – Aalten, 27-11-1915)
Anna Willemina Westendorp (Aalten, 01-01-1836 – Aalten, 20-01-1906)

Kinderen:

 1. Aleida Geziena van Eerden (Haart, 20-05-1870 – Aalten, 04-11-1949; gehuwd met Christiaan te Roele in 1891 in Aalten)
 2. Jan Willem van Eerden (Haart, 27-12-1871 – Winterswijk, 10-07-1960; gehuwd met Geertruida Willemina Kammeijer in 1901 in Aalten)
 3. Gerhard van Eerden (Haart, 23-01-1877 – Aalten, 24-09-1956; gehuwd met Grada Johanna Veldhuis in 1902 in Aalten)
Volgende bewoners:

Lammert Wolterink (Lintelo, 15-09-1835), gehuwd op 12-06-1861 in Winterswijk met
Gesiena Frederika Blekkink (Winterswijk, 07-11-1837)

Kinderen:

 1. Derk Jan Wolterink (Woold, 02-11-1861 – Haart, 15-02-1886)
 2. Berendina Willemina Wolterink (Woold, 02-02-1864 – Miste, 10-07-1932; gehuwd met Gerrit Jan Rensink in 1889 in Winterswijk)
 3. Hendrika Johanna Wolterink (Woold, 27-10-1865 – Aalten, 10-09-1925; gehuwd met Jan Willem Kolwagen in 1896 in Aalten)
 4. Hendrik Jan Wolterink (Woold, 28-07-1868 – Aalten, 14-05-1895; gehuwd met Hendrika Antonia Pampiermole in 1895 in Aalten)
 5. Herman Frederik Wolterink (Woold, 23-11-1870 – Aalten, 09-05-1921; gehuwd met Grada Maria Wentink in 1896 in Aalten)
 6. Aleida Gesina Wolterink (Woold, 06-12-1873 – Winterswijk, 29-04-1911; gehuwd met Jan Beusink in 1898 in Winterswijk)

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 13

Lammert Wolterink (Lintelo, 15-09-1835)
Gesiena Frederika Blekkink (Winterswijk, 07-11-1837)

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 18

Lammert Wolterink (Lintelo, 15-09-1835)
Gesiena Frederika Blekkink (Winterswijk, 07-11-1837)

Volgende bewoners:

Christiaan te Roele (Aalten, 19-10-1857 – Aalten, 23-10-1933), gehuwd op 05-03-1891 in Aalten met
Aleida Geziena van Eerden (Haart, 20-05-1870 – Aalten, 04-11-1949)

Kinderen:

 1. Johanna Wilhelmina te Roele (Haart, 24-01-1892 – Winterswijk, 26-03-1979; gehuwd met Eli de Boer in 1922 in Aalten)
 2. Zeno Gerhard te Roele (Haart, 28-02-1893 – 18-04-1961)
 3. Johanna Gesina te Roele (Haart, 28-10-1894 – Aalten, 25-12-1958; gehuwd met Gerrit Jan Rensink in 1921 in Aalten)
Volgende bewoners:

Zeno Gerhard te Roele (Haart, 28-02-1893 – 18-04-1961), gehuwd circa 1929 in Aalten met
Johanna Gerharda Helmink (Bredevoort, 09-05-1899 – 13-09-1965)

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 20 > 22

Christiaan te Roele (Aalten, 19-10-1857)
Aleida Geziena van Eerden (Aalten, 20-05-1870)

Bevolkingsregister 1910-1920

Haart 22 > 24

Christiaan te Roele (Aalten, 19-10-1857)
Aleida Geziena van Eerden (Aalten, 20-05-1870)

Adresboek 1934

Haart 24 > 22

Wed. C. te Roele

Adresboek 1967

“Haartman”

Haart 22 > Buninkdijk 6

C.B. te Roele

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen