Menu Sluiten

Neerhof

Elshoekweg 6, Dale

Neerhof, Elshoekweg 6, Dale

Het ‘Neerhof’ is een eeuwenoud hofgoed in de Aaltense buurtschap Dale. Velen die tegenwoordig de achternaam Neerhof dragen – inclusief nazaten van emigranten in de VS en Canada – kunnen hun wortels herleiden naar deze plek.

De laatste Neerhofs die er woonden verlieten de boerderij in de tweede helft van de 19e eeuw. Daarna en sindsdien wordt de boerderij (voornamelijk) bewoond door de familie Houwers. De oorspronkelijke boerderij is verdwenen; de tegenwoordige woning is gebouwd in 1893.

Neerhof, Elshoekweg 6, Dale

Geschiedenis

In de buurtschap Dale lag vroeger het hofgoed Neerhof. Een stukje geschiedenis over ‘t Neerhof dat we ergens in een boekje hebben gevonden:

“Toen de Saksen door de Franken werden onderworpen en Karel de Grote de landheer werd, stichtte hij Frankische landhoeven waar de ‘schout’ of ‘scholte’, de vertegenwoordiger van de heer, woonde. Die zorgde voor de inning van de belastingen, en de Saksische boeren werden onderhorig aan de “hof” van de landheer.

In elke buurtschap van Aalten vinden we een oud, voornaam landgoed, welke alle sterk de indruk vestigen, dat zij van de zoëven genoemde oorsprong zijn. Al deze hoeven waren vroeger omgeven door een gracht. Elke hoeve is aan de zoom van een ‘es’ gelegen en wel zodanig, dat deze zich vrijwel in de vorm van een halve maan daarbij uitstrekt, zodat de Hof het centrum vormt. Dit wijst er op, dat de grote ontginning van de essen van de Hof zal zijn uitgegaan en telkens verder naar buiten voortgezet.

De Aaltense Es is eigenlijk de es van de boerschap Dale (= laagte). Hij ligt binnen een halve cirkel met een straal van ongeveer twee kilometer om Havezathe de Pol, met deze als middelpunt.

Nu doet zich nog de merkwaardige omstandigheid voor, dat wij in Dale nog twee aan elkaar grenzende goederen vinden, ‘Nonhof’ en ‘Neerhof’ geheten. Beide hoeven liggen vrij ver van de Ahof ‘de Pol’ verwijderd, maar dit is duidelijk als we de ligging en uitgestrektheid van Dale in aanmerking nemen; deze hoeven konden rustig in het lager gelegen westen van Dale hun plaatsen innemen. Hier zouden ook ordebroeders en ordezusters hebben gewoond.

Vroeger hebben de goederen Neerhof en Nonhof toebehoord aan het vicarie St. Antonie, dat in de Aaltense Kerk gevestigd was. Later werden zij domein van de landsheer.

De naam is volgens sommigen afgeleid van ‘Heerhof’, de ‘n’ is door het spraakgebruik ontstaan, men sprak uit: ‘d’n Heerhof’, wat vanzelf ineen vloeide tot ‘de Neerhof’.”

Begin 17e eeuw komen we ook de schrijfwijze ‘Neerhave’ tegen.

Rechterlijk Achief Bredevoort

Martis 6 Februarij Anno 1616 – Statholder Joannes ter Woert, Cornoten Jan ten Berge, Henrick Menekinck, Peter Cloeck.

In de marge: Anno 1629 den 19. Januarij bekande Jenneken Neerhave ditselve affgeloest te sijn. Ergo Vacat.

Erschenen Jan Filette Enneken Huijsinck eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven voer eine ontfangene und walbetaelte Summa geldes rechter Jaerlicxer Pension verkofft te hebben ahn Juerden ten Neerhave Jenneken eheluijden und haren erven, Drie daler, den daler ad dertich stuver, den stuver tot Vijfftien placken toeberekenen. Jaerlicx op Lichtmiss, und op Lichtmiss 1617 eerst toe verschijnen. Stellende daervoer t’onderpande haren Hoff ant Benninck Vehne, sampt huijs und Hoff binnen Bredeforth, voort alle hare gereide und ongereide goeder, sich daeran obgemelter Jaerlicxer pension sampt Kosten und schaden mit pendong nae Landtrechte toe verhalen. Die Loese Jaerlicx een Vierendeell Jaers toe voren toe verkunden voerbeholden, und demnae op Lichtmiss purificatione Mariæ, viertien dage voer offt nae onverhaelt, mit de Summa van Vijfftich daler obgemelter geweerden, te loesen. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestnis gelaefft. Alles bij peen van pendong als voorschreven, Sonder exceptie und argelist.

Mercurij 19 februarij Aº 1617 – Statholder Herman van Munster, Cornoten Johan Nachtegaell, Herman Steinrot, Peter Evertz.

Erschenen Bernt Huijninck Enneken Snijders eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eine walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben Joerden ten Neerhave, Jenneken eheluijden und haren erven, een stucke Landes, ongefehr van drie schepelsaet, opter Aelter Ess, mit eener sijdt an Mechtelt Snijders nu koeperen landt, mitter ander sijdt anden gemeinen Wech gelegen, mit einen eijnde an Peter Martens lant, mitten andern einde anden Barlschen Heelwech schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich kummerfrij, Deses erfflick gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter Verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong haerer goeder. Sonder exception und argelist.

Sabbati 10 Januarij 1618 – Drost und Richter Gosswin van Lawick, Cornoten Henrick Menekinck, Jan ten Berge.

Erschenen Gerrit Gijsberts Portier toe Bredeforth Mechtelt Snijders eheluijde, die bekanden voer sich und haeren erven, voer eene walbetaelte Somme geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben, Joerden ten Neerhave Jenneken eheluijden und haren erven een stucke Bowlandes, ongefehr van twie Moldersaet, dat Snijders Stucke genant, opten Aelter Ess, mit eener sijdt neest Nonhaver Cruijss stuck, mitter ander sijdt negst Koperen Vairlandt gelegen, mit einen ende an Peter Martens lant, mitten anderen ende anden Barlschen wech schietende, mit sijn toebehoer und gerechticheit, vor doerslechtich Kummerfrij, voerbeholden den Hoff ten Ahave de thiende garve. Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Mercurij 29 Martij 1620 – Stadtholder Herman van Munster, Cornoten Herman Steinrotz, Lenardt van Elverfelt, Peter Evertss.

Erschenen Peter Evertz, Margareta Mächtes eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eine walbetaelte Somme geldes rechtes steden, ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toehebben, Joerden ten Neerhave Henricke ten Ruell Geesken eheluiden und oeren erven, ein stuck Landes alsoe t’selve hierbevoren uth der Marcke angekofft, in in sijnengrafften, wellen und bepalong, inden Kerspell Aelten buerschap Lintell inde Aelter Hemell gelegen, mit eenen ende an Kortbeker Maet schietende, mit derselven toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich kummerfrij, voerbeholden Heeren schattong so Kompslick daerop gestelt weerden mochte. Deses erfflick gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandong harer Verkoperen gueder. Sonder exceptie und argelist.

Erschenen Willem ten Brincke Marrie eheluide, die bekanden voer sich und oeren erven, voer eene walbetaelte Somme geldes rechtes steden, ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft tehebben Joerden ten Neerhave Jenneken eheluiden und oeren erven, een stucke Landes, ongefehr van Een Moldergeseijs opten Aelter Esch, mit eener sijdt an Ebbert Wevers landt mitter ander sijdt an Geerdten Locken Lenderie in sijner Vohr und bepalong gelegen, mit eenen ende anden Heelwech, mitten anderen ende an Hoeneper Landt schietende mit desselven alinge olde und nije toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich kummerfrij, Deses gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte, onder hijpotecatie harer Verkoperen goeder. Sonder Inrede und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Neerhof, Geestelick. Huis, hof 3 sp. voor 8 dlr. 12 – 0 -.
Boulant 10 mdr. 3de gerf 11 sch. afg. blijft 68 – 4 -.

5 Mtr. gesaeis, Jorden Neerhof, hier gaet af 1½ sch. an Kerck, blijft 4 mdr. 2½ sch. 38 – 10 – 8.
An de Kerck te Aelten 2 dlr. 3 – 0 -.
Een stuck groen lants in Lintel gelegen van 3 voeder hoij gewass of 2 koeweidens 9 – 0 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Hieronder staat een fragment uit deze Liberale Gifte met vermelding van zowel Hendrik Neerhof en Janna Eppink alsmede hun zoon Rosier Neerhof en zijn echtgenote Beerndeken Beestman. Zij verklaren onder ede dat hun vermogen 1800 respectievelijk 700 gulden bedraagt en hebben de belasting netjes betaald.

Direct daaronder staat vermeld dat ‘in Neerhofs Spikker’ (oftewel ‘Spieker‘) het echtpaar Hindrik ter Beek en Lisebeth op den Heuvel woont. Zij beschikken over minder dan 500 gulden, maar hebben blijkbaar wel een vrijwillige bijdrage betaald (‘iets gefurneert’).

Dale 20, Neerhof, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten C297
Domeinen
2160 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

J(oe/o/ue)rden ten Neerhave (Dale – Dale < 1664)
Jenneken (Cremer?) (Dale)

J(oe/o/ue)rden was bouwman op Neerhof in 1650 (Verpondingscohier, origineel register).

Kind:

 1. Salike Nerhofs (Dale), trout in 1664 in Dinxperlo met Wendel Brunsinck
Volgende bewoners:

Hendrik Neerhof (? – < 04-1697), trouwt ca. 1654 met
Deve (Eva) te Gantvoort (? – > 03-1697), dit was haar tweede huwelijk

Op 29 maart 1697 verschijnen voor de stadhouder in Bredevoort, Deven Neerhoff, weduwe van Hendrick Neerhoff, met al haar kinderen ‘in haere eerste en tweede ehe geteelt’. De kinderen kwamen dus blijkbaar uit twee huwelijken van de moeder. Wie de eerste echtgenoot was weten we niet.

Voor zover bekend was Deve het enige kind van Thoebe te Hondorp genannt Gantvoort en Lotte te Welpshof. Deve was erfgenaam van het goed Gantvoort en haar kinderen dus ook. Het document beschrijft hoe Deve en zeven kinderen hun erfdeel in het goed Gantvoort verkopen aan het achtste kind en (half-)zuster Hendersken en haar man Wander Nijhof.

(Stief-)kinderen:

 1. Hendersken Neerhof (ca. 1655); trouwt in 1679 in Aalten met Lubbert Luiten en in 1682 met Warner Nijhof op Nijhof in Barlo.
 2. Jenneken / Jannetie Neerhof (Bredevoort, ged. jan. 1658 – < 1700); trouwt in 1693 in Aalten met Antonij ten Hietbrink, zij vertrekken naar Amsterdam.
 3. Geertjen Neerhof (ca. 1662); trouwt in 1684 in Aalten met Hendrik ter Sligt op Gantvoort in Barlo.
 4. Derck Neerhof (Bredevoort, ged. mei 1665); trouwt in 1694 in Aalten met Wendele in ’t Heegt.
 5. Geert Neerhof (Aalten, ged. 04-10-1668); trouwt in 1702 in Aalten met Geesken Hoopmans, zij vertrekken naar Varsseveld.
 6. Thobe Neerhof alias Tolkamp (Dale – Barlo, 1720/1721); trouwt in 1694 in Aalten met Geesken Nieuwhof op Tolkamp in Barlo.
 7. Hendrik Neerhof alias Hondorp alias Lijsen; trouwt in 1690 in Aalten met Grietjen Lijsen op Liezen in Dale.
 8. Antonij / Tonis Neerhof alias Vrieseler (Aalten, ged. 02-04-1671); trouwt in 1705 in Bocholt met Schwantgen Frieselaer (Swenneken Vrieseler).
ORA Bredevoort, voluntaire protocollen 29-03-1697 - Deve Neerhof
ORA Bredevoort, voluntaire protocollen 29-03-1697
Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Derck Neerhof (Bredevoort, ged. mei 1665), trouwt op 18-11-1694 in Aalten met
Wendele aan ’t Heeght (Aalten, ged. 02-12-1666)

Kinderen:

 1. Hendrik Neerhof (1695 – 1741)
 2. Dersken Neerhof (1697 – 1719)
 3. Janna Neerhof (1700-?)
 4. Eva Neerhof (1697 – 1719)
 5. Jan Neerhof (Buunk) (1700 – 1748)
Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Hendrik Neerhof (1695-?), trouwt op 23-05-1717 in Aalten met
Janna Eppink (1697-?)

Kinderen:

 1. Rosier Neerhof (Aalten, 15-03-1719 – Aalten, 21-09-1783)
 2. Willem Neerhof (1738 – 1775)
 3. Eva Neerhof (1721 – ?)
 4. Jan Hendrik Neerhof (Wiggers) (1723 – 1811)
 5. Willem Neerhof (1725 – 1738)
 6. Mette Neerhof (1726 – ?)
 7. Derk Neerhof, op Mekkink (1731 – 1811)
 8. Willemina Neerhof (1733 – 1765)
 9. Gerrit Jan Neerhof (1735 – 1804)
 10. Geert Neerhof (1741 – ?)
Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Rosier Neerhof (Aalten, 15-03-1719 – Aalten, 21-09-1783), trouwt op 30-09-1745 in Aalten met
Beerndeken Beestman (Aalten, 22-11-1722 – Aalten, 21-05-1765)

Kinderen:

 1. Johanna (Janna) Neerhof (Aalten, ged. 27 November 1746 – 1828)
 2. Derk Neerhof (Aalten, ged. 08-06-1749 – < 1751)
 3. Derk Neerhof (Aalten, ged. 16-05-1751 – Aalten, 21-03-1839)
 4. Willemina Neerhof (1754 – 1814)
 5. Gerritje Neerhof (Aalten, ged. 28-02-1756 – < 1759)
 6. Gerrit Jan Neerhof (op Wichers) (1757 – 1781)
 7. Gerritjen Neerhof (1759 – 1828)
 8. Hendrik Jan Neerhof (Aalten, ged. 04-11-1764 – Aalten, 14-01-1808)
Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 20 – “Neerhof”

Derk Neerhof (Aalten, ged. 16-05-1751 – Aalten, 21-03-1839), trouwt op 05-06-1785 in Aalten met
Jenneken Meijnen (Lichtenvoorde, ged. 28-03-1766 – Aalten, 18-04-1839)

Kinderen:

 1. Berendeken Neerhof (07-11-1786)
 2. Reintjen Neerhof (13-12-1787)
 3. Barend Hendrik Neerhof (29-04-1789 – Dale, mei/juni 1789)
 4. Berendje Neerhof (05-05-1790)
 5. Rosier Neerhof (06-02-1792)
 6. Aleijda Neerhof (26-01-1794)
 7. Hendrik Jan Neerhof (08-03-1796)
 8. Berent Hendrik Neerhof (13-12-1797 – 06-04-1862)
 9. Willemina Neerhof (26-11-1799)
 10. Derk Willem Neerhof (19-12-1802)
 11. Garrit Jan Neerhof (01-12-1804)
 12. Willemina Neerhof (11-8-1806)
 13. Willem Neerhof (02-02-1810)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 16

Derk Willem Neerhof (Aalten, 19-12-1802 – Dale, 18-04-1856), trouwt op 12-09-1834 in Aalten met
Johanna ten Brinke (Winterswijk, 23-08-1811 – Dale, 23-02-1857)

Kinderen:

 1. NN Neerhof (16-11-1834, levenloos geboren)
 2. Roelof Neerhof (01-12-1835 – 27-04-1856)
 3. Dora Harmina Neerhof (03-10-1838 – 06-03-1855)
 4. Gerrit Jan Neerhof (07-12-1841 – 17-01-1864)
 5. Derk Jan Neerhof (09-07-1844)
 6. Jan Hendrik Neerhof (04-05-1847)
 7. NN Neerhof (28-03-1850, levenloos geboren)
 8. Hendrik Jan Neerhof (20-05-1851)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 16

Gerrit Jan Neerhof hoofd (Aalten, 07-12-1841 – Dale, 17-01-1864)
Derk Jan Neerhof broeder (09-07-1844) *
Jan Hendrik Neerhof broeder (04-05-1847) *
Hendrik Jan Neerhof broeder (20-05-1851) *
Berend Hendrik Neerhof oom (13-12-1797 – 06-04-1862)
Berentjen Heusinkveld in dienst (31-03-1828)
Dela Johanna Neerhof in dienst (06-02-1843), dochter van Willem Neerhof en Engelina Heusinkveld. Zij is dus een nicht van de vier eerstgenoemde broers *
Janna Willemina Hengeveld in dienst (06-12-1836)
Hendrika Aleida Westerveld in dienst (27-12-1840 – 03-06-1868) *

* Zij vertrekken naar Haart 19 (Lievers)

Volgende bewoners:

Arent Jan Houwers (Dale, 28-04-1824), trouwt op 02-04-1868 te Aalten met
Grada Aleida Ormel (De Heurne, 13-10-1843)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 3

Arent Jan Houwers (Dale, 28-04-1824), trouwt op 02-04-1868 te Aalten met
Grada Aleida Ormel (De Heurne, 13-10-1843 – Dale, 12-04-1875)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 3

Arent Jan Houwers (Dale, 28-04-1824 – 28-10-1880)

Kinderen:

 1. Aleida Gesina Houwers (25-09-1868) > Dale 42 (De Heurne)
 2. Johanna Aleida Houwers (27-11-1869) > Dale 42 (De Heurne)
 3. Jan Hendrik Wessel Houwers (30-04-1872) > Dale 23 (Vervelde)

Na het overlijden van hun vader worden de drie weeskinderen bij familie op andere boerderijen ondergebracht (staat erachter vermeld). ‘Bouwplaats Het Neerhof’ zal voorlopig worden verhuurd:

De volgende bewoners komen begin 1881 uit Wisch:

Evert Scheffer (Rheden, 23-09-1839)
Hermina Hofs (Wisch, 12-06-1853)

Kinderen:

 1. Herman Johan Scheffer (08-03-1869)
 2. Dina Johanna Scheffer (09-02-1871)
 3. Mina Scheffer (06-07-1873)
 4. Grada Johanna Scheffer (02-07-1875)
 5. Hendrika Geertruida Scheffer (07-10-1886)
 6. Johanna Louise Scheffer (02-09-1888)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 4

Evert Scheffer (Rheden, 23-09-1839)
Hermina Hofs (Wisch, 12-06-1853)

Kinderen:

 1. Herman Johan Scheffer (08-03-1869)
 2. Dina Johanna Scheffer (09-02-1871)
 3. Mina Scheffer (06-07-1873)
 4. Grada Johanna Scheffer (02-07-1875)
 5. Hendrika Geertruida Scheffer (07-10-1886)
 6. Johanna Louise Scheffer (02-09-1888)

Zij vertrekken in 1890 naar Dale 109.

Volgende bewoners:

Jan Willem Westerveld hoofd (Aalten, 26-11-1857)
Grada Johanna te Hennepe vrouw (Aalten, 14-09-1864)

Kind:

 1. Berend Westerveld (Aalten, 04-04-1891)
Hierna keert de inmiddels volwassen J.H.W. Houwers weer terug op zijn geboortehuis:

Jan Hendrik Wessel Houwers (Aalten, 30-04-1872), trouwt op 27-08-1897 in Borculo met
Geertruida Esselink (Borculo, 02-07-1871)

Kinderen:

 1. Grada Aleida Houwers (Aalten, 01-08-1898)
 2. Gerrit Houwers (Aalten, 17-09-1899), hij trouwt later met Hanna Gesina Neerhof
Graafschapbode 4 december 1880
Neerhof, Dale - Nieuwe Vlaardingsche Courant, 25-08-1888
Nieuwe Vlaardingsche Courant, 25 augustus 1888
Graafschapbode, 31 augustus 1889

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 6 > 13

Jan Hendrik Wessel Houwers (Aalten, 30-04-1872)
(1) Geertruida Esselink (Borculo, 02-07-1871 – 06-12-1902)

Kinderen:

 1. Grada Aleida Houwers (Aalten, 01-08-1898)
 2. Gerrit Houwers (Aalten, 17-09-1899) , hij trouwt later met Hanna Gesina Neerhof
 3. Drika Gesina Houwers (Aalten, 30-04-1901 – Aalten, 01-08-1902)
 4. Arend Jan Houwers (Aalten, 06-03-1902 – Aalten, 12-07-1902)

Na Geertruida’s overlijden hertrouwt J.H.W. op 27-06-1907 in Aalten met
(2) Johanna Geertruida te Bokkel (Aalten, 08-10-1875)

Kinderen:

 1. Geertruida Everdina Houwers (Aalten, 21-06-1908)
 2. Grada Houwers (Aalten, 06-12-1909)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 13 > 15

Jan Hendrik Wessel Houwers (Aalten, 30-04-1872)
Johanna Geertruida te Bokkel (Aalten, 08-10-1875)

Bevolkingsregister 1920-1930

Dale 15 > 21

Jan Hendrik Wessel Houwers (Aalten, 30-04-1872)
Johanna Geertruida te Bokkel (Aalten, 08-10-1875)

Kinderen:

 1. Grada Aleida Houwers (Aalten, 01-08-1898)
 2. Gerrit Houwers (Aalten, 17-09-1899) , hij trouwt later met Hanna Gesina Neerhof
 3. Geertruida Everdina Houwers (Aalten, 21-06-1908)
 4. Grada Houwers (Aalten, 06-12-1909)
 5. Dina Houwers (Aalten, 05-05-1911)
 6. Johanna Houwers (Aalten, 04-05-1914)
 7. Jan Hendrik Wessel Houwers (Aalten, 24-11-1915)
 8. Hendrika Houwers (Aalten, 08-09-1917)

Bevolkingsregister 1930-1940

Dale 15 > 21

Jan Hendrik Wessel Houwers (Aalten, 30-04-1872)
Johanna Geertruida te Bokkel (Aalten, 08-10-1875)

Kinderen:

 1. Geertruida Everdina Houwers (Aalten, 21-06-1908)
 2. Johanna Houwers (Aalten, 04-05-1914)
 3. Jan Hendrik Wessel Houwers (Aalten, 24-11-1915)
 4. Hendrika Houwers (Aalten, 08-09-1917)

Adresboek 1967

Dale 21 > Elshoekweg 6 – “Neerhof”

Jan Hendrik Wessel Houwers (Aalten, 24-11-1915)

Verhalen

Een brief uit verre landen

Een dezer dagen bracht voor de fam. Houwers, „Neerhof” te Dale een eigenaardige verrassing. Zij kregen n.l. een brief van een Franschman, die daar ongeveer drie weken zijn toevlucht zocht en vond, maar toen helaas door wreede S.S.-mannen werd weggesleept, evenals de Apeldoornsche onderduiker Henk, die ook het slachtoffer werd. Een derde voortvluchtige zag kans nog te ontsnappen.

Ongeveer midden Juli van het vorige jaar arriveerde onze Remy bij Houwers. „Goed volk”, was zijn eerste vraag. Onmiddellijk merkte men aan de eigenaardige uitspraak, dat het een buitenlander was. Veel tijd voor praten was er niet, en daarom werd hij vlug naar den zolder getransporteerd, waar hij den tijd verkortte met aardappels schillen en boontjes doppen. De grootste moeite leverde het verschil in spraak op, zoodat hij zich alleen maar aan de dochter, een onderwijzeres, verstaanbaar kon maken. Maar dan kwamen er soms ook spannende verhalen los.

Hij was, zoo vertelde hij, een Fransch onderofficier, dis o.a. op Madagascar, in Afrika en in Fransch Achter-Indië gevochten had. In 1940 was hij helaas één van de eerste krijgsgevangenen die er gemaakt werden. Er was echter ook geen soldaat in het heele kamp, die vlijtiger was dan Remy. Spoedig had hij het vertrouwen van zijn bewakers gewonnen. Dientengevolge verplaatste men hem naar een fabriek in Krefeld. Door een voorgewende ziekte moest hij abnormaal vaak naar de W.C. Hierdoor kreeg hij de kans om plannen te maken voor zijn ontvluchting. Dit had hij al drie keer eerder geprobeerd, maar altijd hadden ze hem, nog voor hij in Frankrijk was, weer gegrepen.

In zijn werkplaats maakte hij een kompas van een oud conservenmesje. Een scheermesje, dat met een mes magnetisch gemaakt was, werd op een vriigezellenknoop bevestigd. Op de Noordpool van de magneet een beetje radium gedaan en zoo kon hij zich, ook ’s nachts, oriënteeren. De sigaretten werden bewaard en ingeruild voor een burgerpak. Hij trof zijn laatste voorbereidingen, deed zijn „ziekte” nog eenmaal „de eer” aan en ontvluchtte toen door het W.C.-raampje. Na een reis van 4 dagen, waarbij hij overdag onder de doornen een hazenslaap hield en ’s nachts, door zijn kompas geholpen, naar het Noorden vluchtte, passeerde hij veilig de grens. Tegen den morgen bereikte hij Houwers, waar hij zoo onthaald werd, dat hij besloot hier te blijven.

Drie weken bleef hij op ,,’t Neerhof” en toen werd hij voor de vijfde maal gegrepen en meegevoerd naar Arnhem. Hierna, zoo schrijft hij in zijn brief, werd hij opgesloten in een kamp bij Bocholt. In September werd hij echter verplaatst en kwam hij in Münster terecht. Maar hier werd het al spoedig te warm voor de Duitschers, omdat „het stel idioten”, zooals Hitler zich in zijn rede eens uitdrukte, al maar in hun richting optrok. Zij zagen zich dus genoodzaakt weg te trekken en nu werd hun doel: Bremen. Maar onderweg, zoo schrijft Remy, had ik geen zin hen nog verder te volgen, met andere woorden: Voor de vijfde keer zag onze vriend kans te ontsnappen. En dit keer had hij meer geluk, want een week na zijn laatste vlucht kwamen de Amerikanen hem verlossen en brachten hem veilig terug in zijn geboorteplaats; Palalda, in de Pyreneeën.

De brief was den 18en April 1945 geschreven en bereikte 9 Mei het doel van zijn bestemming. Wij wenschen de fam. Houwers, die zooveel voor dezen jongeman deed, van harte geluk met dezen brief en we hopen dat ook de andere onderduiker Henk, die eerst naar Amersfoort gebracht werd en daarna in Duitschland terecht kwam, spoedig weer, met al de anderen die daar nog zijn, op vaderlandschen bodem mag terugkeeren.

Bron: De Graafschapper, 15-05-1945

1 reactie

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen