Oosterkerkstraat 26, Aalten

Beschrijving

“De Toevlucht” was een initiatief van de Aaltense afdeling van de Nederlandsche Christelijke Geheel-Onthouders Vereniging (N.C.G.O.V.). Het doel was om jongeren van de straat en uit de kroeg te houden door leuke activiteiten voor hen te organiseren. Deze activiteiten bestonden onder meer uit handwerken, lezen, dammen, schaken en sjoelen. Het was dus als het ware een soort jongerencentrum, zonder alcohol.

Op 10 mei 1932 schreef de Nieuwe Aaltensche Courant:

De Toevlucht

Het kranige bestuur van de N.C.G.O.V., afdeeling Aalten, heeft in samenwerking met zijn leden een uiterst practisch drankbestrijders-werk ter hand genomen. Vanuit de vereeniging werd aandrang op het bestuur uitgeoefend om meer te doen aan het jeugdwerk, door het organiseeren van clubs voor handenarbeid enz. De bewerking van de jeugd op deze wijze hen uit de kroeg en van de straat houdende is voor de drankbestrijding van geweldige beteekenis. Ook op dit terrein geldt de gulden regel, dat voorkomen beter dan genezen is, zeer sterk.

Om daartoe te geraken heeft het bestuur de hand gelegd op een gedeelte van het huis van den heer Westendorp aan den Lichtenvoordschen weg, waar vroeger de wasscherij ,,De Volharding” werkte. Met behulp van de eigen leden was dit gedeelte ingericht tot een keurig zaaltje, met een schenkgelegenheid. Vroolijke frissche kleuren trekken aan en scheppen den bezoeker onmiddellijk een gezellige sfeer. Dit is trouwens de bedoeling er van, want behalve het werk dat verricht zal worden wil men de aantrekkingskracht door gezelligheid verhoogen.

En de kosten? Het ondernemende bestuur heeft het benoodigde geld geleend en hoopt nu, dat de bazar, die reeds werd aangekondigd, zooveel opbrengen zal, dat dit bedrag daardoor zal worden gedekt, terwijl een reserve zal over blijven om de exploitatie te dekken. Dit alles vertelde ons de voorzitter van de Aaltensche N.C.G.O.V., de heer J. W. de Klerk, vrijdagavond, toen het gebouwtje officieel geopend werd.

De burgemeester, de heer A.J.W. Monnik, sprak hierna een openingswoord, waarin hij zeide een oogenblik geaarzeld te hebben deze uitnoodiging te aanvaarden. Toch heeft spreker niet willen weigeren, omdat het werk, dat hier geschiedt, ongetwijfeld allen sympathiek is. Spr. ziet hier prachtig werk van het particulier initiatief, dat de overheid steunt in haar zware taak om de door de crisis getroffenen te helpen. Er is in de crisis een gevaar, n.l. dat men z’n verdriet gaat verdrinken en dan is dit practisch drankbestrijders-werk mooi. Spr. houdt daarvan meer, dan van meetings, tentoonstellingen of gezellige avonden. Volgens „De Standaard” bedraagt het jaarlijks gebruik aan alcoholica ƒ 183.000.000 per jaar en terecht merkt ze op: Dit cijfer moet omlaag. Moge dit stekje daartoe meehelpen. Moge het uitgroeien tot een Chr. jeugdhuis, ja kan het zijn tot een Chr. jeugdherberg.

In de pauzes die volgden, werd thee geserveerd, waarna het woord werd gevoerd door de heeren Ds. Th. Delleman (Geref. Ver. voor Drankbestrijding); Ds. D. Stegeman (Kerkeraad Ned. Herv. Kerk); Ds. J.H. Visch (idem te Breedevoort en de afdeeling aldaar); Snel (districtscomité) en J. te Lindert (Ned. Ver. tot afsch. v. Alcoh. dranken).

Ds. Stegeman deed z’n geestige speech vergezeld gaan van een gift ad ƒ 25.—. Aan het einde van den avond prees Ds. Stegeman het vele werk van het echtpaar de Klerk-Jonker, door wiens voorbeeldigen ijver hier zooveel tof stand kwam. Nadat de Avondzang gezongen was eindigde Ds. Stegeman met dank aan God. Wij wenschen „De Toevlucht” een druk bezoek en feliciteeren de vereeniging van harte met het voorloopig slagen van dit mooie werk.

Propaganda-avond N.C.G.O.V.

De Nat. Chr. Geh. Onth. Vereen., afdeeling Aalten, hield gisteravond een propaganda-avond in gebouw Elim. De Voorz., de heer De Klerk, opende de vergadering met gebed, nadat vooraf was gezongen Psalm 84 : 3. Spr. las voor Matth. 5 : 13—16 en memoreerde het doel van deze samenkomst. Eenigszins teleurstellend noemde spr. deze Vergadering, vooral nu juist het nieuwe werk in De Toevlucht is aangevangen. Voorloopig zal dit gebouw Zaterdagsavonds open zijn, terwijl steun voor deze arbeid verwacht wordt van de ingezetenen.

Ds. Stegeman krijgt nu het woord om te spreken naar aanleiding van het onderwerp : „Bij het doodsbed eens Konings”. Na deze rede werd door den Voorz. medegedeeld, dat de bazaar voor De Toevlucht 31 Mei en 1 Juni zal gehouden worden en de meisjesclub, die daarvoor werkt, Vrijdagavond in De Toevlucht verwacht wordt.

Adresgeschiedenis

Adresboek 1934

Oosterkerkstraat 26

Gebouw “De Toevlucht”

Adresboek 1967

Adres wordt niet (meer) vermeld.

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.I-11998
FunctieJongerencentrum
Bouwjaar1932
Opheffingonbekend
Monumentnee

Bronnen


Reacties

2 reacties op “Gebouw “De Toevlucht””

  1. gerrit schreurs avatar
    gerrit schreurs

    Vishandel Vogel?

  2. gerrit schreurs avatar
    gerrit schreurs

    Was hier niet ooit een viswinkel in dit pand gevestigd?En inderdaad er tegenover woonde een fam.Hoopman,dhr.Hoopman is ook koster geweest van de Oosterkerk,ca.60-er en 70-er jaren.Toen de Zuiderkerk in gebruik werd genomen verruilde Bertus Rensink zijn kostersschap van de Oosterkerk voor die van de Zuiderkerk.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *